L’equip Directiu i el Claustre de Professors, els saluden a l’inici d’un nou curs, quedant a la seva disposició per a qualsevol aclariment o dubte que puguin tenir. A la vegada els demanem la seva col·laboració i participació per a què la convivència i les activitats del Centre siguin el més profitoses possible.

Per això ens permetem recordar-los una sèrie de normes contemplades al Reglament de Règim Intern del Centre, i informar-los d’algunes qüestions.

Normes:

 • Les faltes d’assistència a classe han de justificar-se per escrit al Professor-Tutor.
 • Per quedar-se al menjador és imprescindible haver assistit a classe durant el matí.
 • És molt important la puntualitat.
 • Les entrades fora de l'horari habitual només es permetran amb justificant mèdic.  Si un alumne ha de sortir abans de l'hora, la sol·licitud la faran els pares per escrit.
 • Està prohibit l'ús del mòbil i de jocs electrònics dins el recinte escolar.El xandall és obligatori i imprescindible per a tothom.  La bata ho és des de P-3 fins a 4rt.
 • Un comportament adient i respectuós és molt important pel bon funcionament del Centre.  Les faltes de disciplina seguiran el següent protocol:
  1. Obertura de seguiment disciplinari amb control de faltes.
  2. Avís i diàleg entre alumne i professor.
  3. Prendre mesures adients (Privar-los de l'hora d'esbarjo, de les sortides i excursions...)

                                  I en cas de reiteració:

   • Es posarà en coneixement de la Direcció
   • S'avisarà la família per escrit.
   • De seguir aquest comportament, passarà a la Comissió de Convivència qui prendrà mesures segons la gravetat de la falta: canvi de classe, mesures cautelars, fins arribar a una obertura d'expedient disciplinari.


És molt important per als nens que els pares s’interessin pel treball que s’ha fet a l’escola i el valorin, donant-li així motiu constant de superació.

Demanem que es tingui cura de l’aspecte personal de l’alumne/a (higiene, indumentària...), i també que es valori la correcció en el comportament i en la parla.

Per parlar amb el tutor del seu fill/a cal que prèviament hagin demanat hora.

Altres